Program 2022

II Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP
Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową

Data: 9 listopada 2022 r., 11.00–17.00

Miejsce:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa – budynek C, parter

Informujemy, że z powodów pandemicznych konferencja odbędzie się w formie hybrydowej i liczba miejsc dla uczestników stacjonarnych jest ograniczona. Termin rejestracji na konferencję stacjonarnie – do 27.10.2022 r. Potwierdzenie udziału zostanie nadesłane na adres mailowy.

Cel konferencji – odpowiedź na pytanie W jakim zakresie potrzebna jest ministerialna strategia/plan cyfrowej transformacji uczelni i nauki w aspekcie publikacyjno-dostępowym oraz odrębny budżet zarówno dla twórców (autorów), jak i pośredników i dostawców (wydawcy, developerzy repozytoriów i baz danych)?

Założenia programowe:

Sesja plenarna 1:

 • Omówienie stanu – inwentaryzacja dotychczasowych projektów na dużym poziomie ogólności
 • Przedstawienie strategii instytucji międzynarodowych (UNESCO, UE) i uczelni zrzeszonych w European University Association
 • Przedstawienie wyników badania poziomu cyfryzacji polskich wydawców przeprowadzonego w ramach aktualizacji Białej Księgi 2021
 • Wskazanie głównych kierunków rozwojowych
 • W jakim zakresie interesariusze komunikacji naukowej animowani przez KWN przy KRASP mogliby przygotować założenia do programu transformacji cyfrowej w obszarze wydawniczym dla KRASP?

Pion A: Finansowanie:

 • Dwie sesje, pierwsza poświęcona finansowaniu budżetowemu, druga pozyskiwaniu kapitału metodami rynkowymi
 • Sesja 1A powinna prowadzić do wskazania obszarów, w których wsparcie państwa jest niezbędne (tj. niemożliwe jest osiąganie efektów odpowiedniej jakości bez tego wsparcia)
 • Sesja 2A ma za zadanie równoważyć oczekiwania zdefiniowane w 1A i zdefiniować mniej standardowe metody pozyskiwania kapitału, wyznaczające perspektywę transformacji naukowej dla wydawnictw w perspektywie roku 2030

Pion B: Potrzeby:

 • Dwie sesje, pierwsza dotycząca rynku monografii cyfrowych, druga cyfrowych podręczników akademickich (jako istotnego obszaru działalności wydawców naukowych i akademickich)
 • Sesja 1B powinna prowadzić do zdefiniowania potrzeb autorów i czytelników, dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technologicznych w zakresie monografii cyfrowych (indeksowanie, praca z tekstem, połączenia między bazami itp.)
 • Sesja 2B powinna prowadzić do zdefiniowania potrzeb autorów i dydaktyków oraz czytelników, w tym studentów, dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technologicznych podręczników akademickich, mobilnych aplikacji edukacyjnych oraz platform edukacyjnych

Sesja plenarna 2:

 • Panel moderatorów, w którym poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie W jakim zakresie potrzebna jest ministerialna strategia/plan cyfrowej transformacji uczelni i nauki w aspekcie publikacyjno-dostępowym oraz odrębny budżet zarówno dla twórców (autorów), jak i pośredników i dostawców (wydawcy, developerzy repozytoriów i baz danych)? oraz podjęta próba wskazania priorytetowych tematów dla kolejnych konferencji KWN przy KRASP

Program:

11.00-11.15

Powitanie - aula A, sala 3083

 • Andrzej Chrzanowski, Przewodniczący Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, Polska Izba Książki
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Honorowy Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012–2020
 • dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

11.15-12.30

Sesja plenarna 1 - aula A, sala 3083:

Pejzaż cyfrowej komunikacji naukowej w Polsce – co osiągnęliśmy, jakie wyzwania stoją przed nami?

Moderator: Andrzej Chrzanowski, KWN przy KRASP

 1. Ewa Bluszcz, dr Agnieszka Kałowska-Majchrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 2. dr Maciej Maryl, Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN
 3. prof. dr hab. Marek Niezgódka, doradca rektora Politechniki Śląskiej i przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 4. prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Uniwersytet Łódzki, KRASP

12.30-13.15

Lunch

13.15-14.30

PION A: FINANSE

Sesja równoległa 1A - aula A, sala 3083:

W jakich obszarach państwo powinno wspierać działalność wydawnictw naukowych?

Moderator: prof. Ewa Okoń-Horodyńska, Polska Akademia Nauk 

 1. Beata Jankowiak-Konik, Wydawnictwo UW
 2. dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. UW, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski
 3. prof. dr hab. Jacek Raciborski, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 4. dr Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

PION B: POTRZEBY

Sesja równoległa 1B - aula B, sala 3080:

Cyfrowe monografie – czego potrzebują autorzy i czytelnicy, co mogą zaoferować wydawcy?

Moderator:  Aurelia Grejner, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

 1. dr Aneta Drabek, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 2. Beata Klyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 3. dr hab. Bartłomiej Szleszyński, prof. IBL PAN, Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN
 4. Bartłomiej Więckowski, Elsevier

14.30-14.45

Przerwa kawowa

14.45- 16.00

PION A: FINANSE

Sesja równoległa 2A - aula A, sala 3083:

Innowacyjne modele biznesowe – jak sprzedawać treści naukowe w XXI wieku?

Moderator: Włodzimierz Albin, Wolters Kluwer

 1. Marta Błaszczyńska, OPERAS-PL, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN
 2. dr Magdalena Karciarz, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
 3. Anna Lubczyńska-Lafuente, Wydawnictwo Naukowe PWN 
 4. Tomasz Psonka, Elsevier

PION B: POTRZEBY

Sesja równoległa 2B - aula B, sala 3080:

Cyfrowe podręczniki akademickie – czego potrzebują autorzy i czytelnicy, co mogą zaoferować wydawcy?

Moderator: dr Mariusz Luterek, Uniwersytet Warszawski 

 1. Karolina Grodecka, Centrum E-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Adam Sieradzki, Grupa Wydawnicza Helion 
 3. prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Uniwersytet Warszawski
 4. Danuta Szewczyk-Kłos, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
 5. Natalia Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN

16.00-16.15

Przerwa kawowa

16.15-17.00

Sesja plenarna 2 - aula A, sala 3083:

W jakim zakresie potrzebna jest ministerialna strategia/plan cyfrowej transformacji uczelni i nauki w aspekcie publikacyjno-dostępowym oraz udział KRASP w przygotowaniu takiej strategii? Wskazanie priorytetowych tematów dla kolejnych konferencji KWN przy KRASP

Moderator: dr Mariusz Luterek, Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy sesji: 

 1. Włodzimierz Albin, Wolters Kluwer
 2. Andrzej Chrzanowski, Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, Polska Izba Książki
 3. Aurelia Grejner, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
 4. prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Komitet Naukoznawstwa PAN, Uniwersytet Jagielloński