RODO

ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ
(wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi)

 

Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że Współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Polska Izba Książki z siedzibą przy ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, (Współadministrator 1),
 • Fundacja Rektorów Polskich z siedzibą przy ul. Górnośląska 14/1, 00-432 Warszawa (Współadministrator 2),
 • Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Współadministrator 3).
 1. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z realizacją przypisanych im zadań w ramach organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 2. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do uczestników projektu.
 3. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:

Każdy ze Współadministratorów odpowiada we własnym zakresie w szczególności za:

 • w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP – posługiwanie się klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wzór pierwszej warstwy obowiązku informacyjnego oraz wspólnej klauzuli (wraz z zasadniczą treścią wspólnych uzgodnień) określają załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej Umowy);
 • właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi;
 • zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach;
 • zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 1. Współadministrator 1 odpowiada ponadto za:
  • koordynowanie realizacji praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, jeśli żądania tych osób dotyczą przetwarzania przez więcej niż jednego Współadministratora;
  • koordynowanie zgłoszenia do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, jeśli naruszenie zaistniało w strukturach więcej niż jednego Współadministratora;
 2. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:
 • prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 1. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.
 2. Współadministratorzy utworzyli punkty kontaktowe dla osób, których dane dotyczą – można się z nimi skontaktować pisząc na adresy e-mail: frpfund@pw.edu.pl, iod@uni.lodz.pl.
 3. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.