Prelengenci – 2023

MAdamczak

Małgorzata Adamczak

Od wielu lat związana z branżą wydawniczą, w latach 2011-2021 specjalista z zakresu promocji w Wydawnictwie Naukowym UAM, obecnie redaktor Platformy PRESSto w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Współpracowała z wieloma instytucjami naukowymi, sekretarz czasopisma European Journal of Biological Research”, była członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Tomasz Adamski_1

Tomasz Adamski

Wydawca autor książek. W latach 1993–2005 redaktor w Ośrodku Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 1997 roku właściciel wydawnictwa naukowego Exemplum. Autor i współautor projektów edukacyjnych, tematycznych serii wydawniczych i cyfrowych rozwiązań wspomagających czytelnictwo. Projektant książek. Współpracuje z licznymi towarzystwami, stowarzyszeniami oraz instytutami naukowymi.
albin

Włodzimierz Albin

Prezes Wolters Kluwer Polska.

Od ponad 30 lat z sukcesem działa na rynku profesjonalnej informacji prawnej i branżowej. W latach dziewięćdziesiątych założył wraz ze wspólnikami wydawnictwo prawnicze Dom Wydawniczy ABC, który szybko stał się wiodącym wydawnictwem prawniczym w Polsce. W 1999 roku sprzedał udziały w wydawnictwie międzynarodowemu wydawnictwu Wolters Kluwer z siedzibą w Amsterdamie i kieruje działalnością Wolters Kluwer w Polsce jako prezes zarządu.

Od lat dziewięćdziesiątych działa aktywnie w Polskiej Izbie Książki, przez dwie kadencje był jej Prezesem. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Kreatywna Polska, skupiającego reprezentantów branży kreatywnej w Polsce. Od lat działa także w ramach organizacji Law Publishers Europe, skupiającej największe wydawnictwa prawnicze w Europie. Wykłada na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamila Augustyn

Kamila Augustyn

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Mediów Cyfrowych

https://orcid.org/0000-0002-8395-8470, email: kamila.augustyn@uwr.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Interesuje się przemianami zachodzącymi na współczesnym rynku wydawniczym w Polsce i na świecie. Bada wpływ cyfryzacji na produkcję i dystrybucję treści w sektorach trade oraz STM. Przeprowadziła bibliometryczną analizę czasopism naukowych poświęconych badaniom wydawniczym (publishing studies). Jest członkiem redakcji kwartalnika Publishing Research Quarterly. Należy też do Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego – Oddział Wrocławski. Beneficjentka programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na lata 2020-2026 na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach którego realizuje pilotażowe badanie jakościowe na styku bibliologii, literaturoznawstwa i psychologii, zatytułowane O czym mówimy, kiedy mówimy o książce? Analiza doświadczeń czytelników.

bluszcz

Ewa Bluszcz

Ukończyła studia wyższe w zakresie germanistyki i niderlandystyki oraz marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1988 – 2006 była roku zatrudniona w Wydawnictwie Naukowym PWN i Wydawnictwie Szkolnym PWN  kolejno jako redaktor, kierownik redakcji, redaktor naczelny i prezes zarządu. W latach 2006-2014 pełniła funkcję prezes zarządu polsko-niemieckiego wydawnictwa  BC Edukacja sp. z o.o. Od 2014 roku do chwili obecnej prowadzi Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, które jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. W obecnej kadencji Ewa Bluszcz pełni funkcję członka prezydium stowarzyszenia.

chrzanowski

Andrzej Chrzanowski

Wydawca, menedżer z doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. W l. 1996–2001 ekspert Departamentu Edukacji Rady Europy. Współwłaściciel i prezes zarządu Wydawnictwa Akademickiego SEDNO. W l. 1997–2000 prezes Polskiej Izby Książki, obecnie członek Rady PIK i przewodniczący Sekcji Wydawnictw Akademickich i Naukowych; przewodniczący Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.

20230720_181428

Aurelia Grejner

Absolwentka polonistyki. Pracuje w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działa w Stowarzyszeniu Wydawców Szkół Wyższych – w 2019 r. została wybrana prezesem zarządu SWSW.

DSC_8706

Paweł Kuczyński

Dr, socjolog, badacz i wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie. Współpracownik i koordynator projektów badawczych Polskiej Izby Książki. Wykładał w Instytucie Socjologii UW i wyższych szkołach menedżerskich. Stypendysta CNRS w Paryżu i Harvard Business School w Bostonie. Od 25 lat zajmuje się konsultacjami społecznymi, towarzyszącymi inwestycjom makrostrukturalnym (rewitalizacja, ochrona środowiska, energetyka, infrastruktura drogowa). Specjalizacja naukowa: badania i analizy ruchów społecznych, procesy radykalizacji, współczesne praktyki lekturowe.

Ewa Kusideł

Ewa Kusideł

Dr hab., prof. UŁ, jest ekonometrykiem na stałe zatrudnionym na stanowisku profesora w Uniwersytecie Łódzkim. Jest kierownikiem Katedry Ekonometrii Przestrzennej i Prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, odpowiedzialna m.in. za ewaluację działalności naukowej.

Beata Klyta_Z6A7799_fot Julia Agnieszka Szymala

Beata Klyta

Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Od prawie piętnastu lat związana z wydawnictwem naukowym. W kontekście zawodowym pasjonuje się użytecznym projektowaniem wszelkich form publikacji, szuka sposobów na scalenie tradycji edytorskich z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, w tym narzędziami pozwalającymi promować publikacje naukowe. Zarządzając wydawnictwem wykorzystuje wszechstronne wykształcenie (ekonomiczne, filologiczne, informatyczne i menedżerskie). Odpoczywa, gdy pływa, spaceruje, jeździ na rowerze, gotuje lub czyta coś dla przyjemności lektury.

IMG_4190 PSRP

Urszula Lis

Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy zagranicznej. Studentka Inżynierii Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych na Politechnice Warszawskiej. Od początku studiów zaangażowana w działalność Samorządu Studentów, w szczególności w działania międzynarodowe. Była przewodnicząca konsorcjum uczelni ENHANCE. Obecnie pełni również funkcję delegatki do European Students’ Union.

luterek

dr Mariusz Luterek

Doktor nauk humanistycznych, informatolog ze specjalizacją elektroniczna administracja, adiunkt w Katedrze Informatologii  (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego). Ekspert Fundacji Rektorów Polskich (FRP) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Członek Komisji ds. Wydawnictw Naukowych KRASP. Od lat związany z projektami cyfryzacyjnymi na rynku wydawniczym i w administracji publicznej. Project Manager w Aplikacje Krytyczne, gdzie odpowiada za projekt Twój e-PIT. Realizował projekty na zlecenie IBE, Agrotec, PCG Polska, European Association for International Education. Autor ponad 30 publikacji naukowych, kierownik 2 grantów, uczestnik wielu projektów badawczych. Członek International Society for Knowledge Organization (ISKO) oraz International Federation for Information Processing Working Group 8.5 (Information Systems in Public Administration).

Paula Milewska

Paulina Milewska

Customer Consultant for CEE, Elsevier

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w i z bibliotekami akademickimi, instytucjami naukowymi w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z wykształcenia bibliotekoznawczyni, pracowała na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Humanistyczno-Ekonomicznym w Łodzi oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także pełniła funkcję członkini zarządu i koordynatorki projektów w Fundacji Fenomen. Specjalizuje się w szkoleniach – skupiając się na tym, jak najlepiej przedstawić informacje, aby były one istotne, praktyczne i przydatne. Uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz ukończyła elitarny program kształcenia w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Z Elsevier jest związana od 2019 roku, najpierw pracowała jako trenerka, a następnie w 2021 r. objęła rolę Customer Consultant, w obu przypadkach wspierając instytucje naukowe w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

stanislawski

Rafał Stanisławski

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, gdzie uzyskał stopień doktora (w 2005 r.) oraz doktora habilitowanego
(w 2014 r.) i gdzie nieprzerwanie pracuje – obecnie na stanowisku profesora uczelni. Zainteresowania naukowe Rafała Stanisławskiego koncentrują się na wokół zagadnień analizy, modelowania i identyfikacji systemów oraz sterowania procesami dynamicznymi, w tym nieliniowymi i opisanymi równaniami różniczkowymi niecałkowitego rzędu. Jest autorem jednej książki oraz autorem i współautorem ponad stu artykułów naukowych w tym obszarze. Od 2019 roku jest Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Opolskiej ds. oceny parametrycznej, a od roku 2020 – Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Politechnice Opolskiej. W roku 2020 został wybrany na członka Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. W 2023 roku został powołany do Komisji Ewaluacji Nauki, w której piastuje funkcję Przewodniczącego zespołu ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

500px_SM_2

Leszek Stypułkowski

Ekspert parametryzacji i ewaluacji nauki. Architekt informatycznego Sytemu Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej (SEDN), za pomocą którego Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi ewaluację jakości działalności naukowej nieprzerwanie od roku 2012. Współautor koncepcji reformy nauki wydanej jako „Plus ratio quam vis consuetudinis”. Współzałożyciel Inkubatora Umowy Społecznej i współautor książki Umówmy się na Polskę.  Dyrektor działu badan i rozwoju oraz Prezes Zarządu Index Copernicus.

szprot

Jakub Szprot

Kierownik Platformy Otwartej Nauki w ICM UW od 2013 r. Odpowiada za rozwój ogólnopolskich serwisów udostępniających publikacje naukowe i dane badawcze, opracowywanie rozwiązań i narzędzi umożliwiających wdrażanie otwartej nauki oraz kompleksowe działania edukacyjne i szkoleniowe. Od 2006 roku uczestniczy w europejskich i polskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, otwartego dostępu, zarządzania danymi badawczymi i humanistyki cyfrowej; w ostatnich latach był kierownikiem projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Współautor szeregu raportów poświęconych otwartej nauce. Członek krajowych oraz międzynarodowych zespołów, komitetów i grup roboczych poświęconych otwartej nauce i otwartym danym (m.in. Zespół doradczy MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, Grupa robocza ds. otwartych danych w Ministerstwie Cyfryzacji, grupa ekspercka Komisji Europejskiej National Points of Reference on Scientific Information, UNESCO Open Science Advisory Committee, EOSC Financial Sustainability Task Force, Zespół doradczy MEiN do spraw otwartych danych naukowych). W latach 2015 – 2022 był Krajowym Koordynatorem w DARIAH-PL.

Wawer Łukasz

Łukasz Wawer

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, urzędnik zawodowy w korpusie służby cywilnej, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Szkolnictwa Wyższego i Nauki), absolwent kierunku e-administracja na UKSW. Odpowiedzialny w szczególności za rozwój systemów IT w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, koordynator projektu „Ludzie Nauki”. Brał udział m.in. w formułowaniu zasad wyliczania dotacji statutowych, subwencji, technicznej strony programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza oraz ewaluacji jakości działalności naukowej.

Welfe_A

Aleksander Welfe

Makroekonomista i ekonometryk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, twórca makromodeli gospodarki narodowej Polski wykorzystywanych wielokrotnie do prognoz i analiz alternatywnych polityk gospodarczych. Przez ponad 2 dekady współpracował z laureatem nagrody im. Nobla, Lawrence R. Kleinem, z którym opublikowal książkę Principles of Macroeconometric Modeling (North-Holland). Autor wielu artykułów z zakresu teorii ekonometrii, ekonometrii stosowanej oraz analizy szeregów czasowych. Założyciel i redaktor naczelny Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics. Kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat wykłada także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest pierwszym wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk.

wojciechowska

Natalia Wojciechowska

Członek Zarządu WN PWN
CEO Publishing

Z Grupą PWN związana od 2011 roku. Od 2019 r. Członek Zarządu WN PWN oraz CEO Publishing odpowiedzialna za strategiczny rozwój kontentu w obszarze akademickim, profesjonalnym i edukacyjnym. Zarządza zespołami marketingu, digital i social media, budując nowoczesne kanały dotarcia. Wspiera rozwój cyfrowych platform subskrypcyjnych dla odbiorców marek PWN i PZWL. Wcześniej Prezes Wydawnictwa Lekarskiego PZWL oraz Członkini Zarządu Domu Wydawniczego PWN. Reprezentuje PWN w Koalicji AI w Zdrowiu. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Książki. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

woźnicki

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Profesor na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002) i członek Prezydium KRASP (1997-), Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (2016-), Lider Zespołu „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym” w 2017 r., w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki. O d 2015 r. członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcji V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” Główny autor, przewodniczący zespołu oraz przedstawiciel Prezydenta RP jako wnioskodawcy w pracach parlamentarnych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.. a także ram legislacyjnych polityki edukacyjnej i naukowej państwa. Lider programowy oraz wykładowca łącznie 27 Szkół FRP Zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów, kanclerzy i kwestorów w okresie 2005-2022.  Od 2018 roku Lider projektu Polsko-Ukraińskiego MEiN-PW pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni.

Autor lub redaktor ponad 120 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii naukowych dotyczących zarządzania uczelnią oraz prawnych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego. Pomysłodawca i główny autor Kodeksu KRASP Dobre praktyki w szkołach wyższych KRASP. Redaktor naukowy i współautor Komentarza do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wydawnictwo Wolter Kluwer, 2019.

E_Żądzińska_photo_bio_2022V2

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Pełni funkcję  rektora Uniwersytetu Łódzkiego od 2020 roku. Z Uniwersytetem Łódzkim związana jest od ponad 30 lat, wcześniej pełniła funkcję prorektora uczelni ds. nauki i dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jej główne zainteresowania badawcze to biologia człowieka i antropologia biologiczna. Prof. Żądzińska jest laureatką wielu prestiżowych nagród, członkiem różnych stowarzyszeń, komisji i komitetów, w tym członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2014 roku pełni funkcję Honorary Visiting Research Fellow w School of Medical Sciences University of Adelaide w Australii.